Kokybės politika

Būti patikimu partneriu, lanksčiai reaguoti į besikeičiančius rinkos ir vartotojų poreikius. Gerai dirbti ir didžiuotis savo bendrove.

Tobulinant įmonės procesų veiklą, teikti kokybiškas ir patrauklias prekes.

  • Geležinkelių ir lokomotyvų sistemų, vidaus degimo variklių ir agregatų prekyba bei remonto, serviso, montavimo ir modernizavimo paslaugos.
  • Įrangos, atsarginių dalių ir sistemų, skirtų geležinkeliams, lokomotyvams, naftos perdirbimui, chemijos pramonei, kelių remontui ir kariuomenei didmeninė prekyba.

Siekiant tikslų bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis: klientais, kontroliuojančiomis institucijomis, partneriais, darbuotojais. Vykdome veiklai keliamus teisės aktus.

Mūsų Kokybės politika

  • Gerinti organizacijos veiklos rodiklius nuolatos analizuojant kliento esamus bei būsimus poreikius ir siekiant šių poreikių patenkinimo.
  • Kurti tinkamą darbo aplinką – kiekvienam organizacijos darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo paties ir organizacijos naudai.
  • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu.
  • Atitikti standartų LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus ir nuolatos gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • Valdyti rizikas.

Vadovybės įsipareigojimai

Užtikrinti, kad teikiamų paslaugų kokybė yra neatskiriama verslo sėkmės dalis, prisiima atsakomybę už šią sritį ir įsipareigoja:

  • taikyti kokybės vadybos sistemą kliento, teisinių ir kitų organizacijos veiklai taikomų reikalavimų vykdymui gerinti;
  • skirti išteklius vadybos sistemai palaikyti ir šiai politikai įgyvendinti.
  • į savo veiklą įtraukti socialinius ir aplinkosaugos klausimus, bendradarbiaujant su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais, vadovautis pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

Įgyvendinimas

Ši politika yra strateginių verslo tikslų dalis. Politika bus peržiūrima, vertinama ir keičiama, kad nuolat išliktų tinkama. Kiekvienais metais bus nustatomi su politika derantys tikslai ir vertinamas jų pasiekimas.